Recente opdrachten

Gemeente
Projectleider administratieve organisatie en interne controle en rechtmatigheid:

 • Opleiden van 2 ervaren medewerkers tot interne controlefunctionarissen;
 • Opzetten en uitvoeren intern controleplan ten behoeve van de rechtmatigheid.
 • Processen beschrijven.
 • Risico signaleren en adviezen ter beheersing van deze risico’s.
 • Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening:
  • Aanpassen huidige jaarrekening aan de vereisten BBV
  • Opschonen tussenrekeningen
  • Herrubriceren materiële vaste activa
  • Beoordelen voorzieningen cf. BBV
 • Opzetten Tax Control Framework t.b.v. het te sluiten convenant met de belastingdienst

Woningcorporatie
Bijzonder onderzoek naar de uitbesteding rondom keukens en sanitair aan een derde partij. Hierbij zullen de contractuele afspraken beoordeeld worden, de overeengekomen prijs- en leveringsafspraken, de huidige inrichting van de administratieve organisatie en de efficiency van het uitbesteden.

De verrichte werkzaamheden zijn verwerkt in een rapportage inclusief aanbevelingen ter verbetering.

Zorggroep/ ziekenhuis
Uitvoerende werkzaamheden gericht op de interne controle op:

 • Intramurale zorg;
 • Extramurale zorg;
 • Overige verpleging/dagopvang

De werkzaamheden zijn middels steekproef bepaald en beoordeeld. De bevindingen zullen voorgelegd worden aan de huisaccountant.

Profit onderneming verswarenspecialist
Controller:

 • Aansturing financiële administratie;
 • Verzorgen week, maand en kwartaalrapportages t.bv. de directie en afdelingen verkoop en inkoop;
 • Personeels- en salarisadministratie;
 • Aangiften BTW, LB en VPB
 • Contacten accountant en fiscalisten
 • Overige financiële werkzaamheden.

Projectervaring

 • Rechtmatigheidstrajecten diverse gemeenten
 • Kaderstelling rechtmatigheidstraject (opstellen controleprotocol en intern controleplan).
 • Coachingstraject voor langere periode met als doel de ambtenaren intern op te leiden als interne controlefunctionaris(sen).
 • Hands-on tijdens rechtmatigheidsonderzoeken. Verrichten van dossiercontroles, reviewen constateringen en vervolgens vertalen naar fouten of onzekerheden.

Proces-audits

 • Beschrijven opzet procedureschema’s – en beschrijvingen (handboeken)
 • Toetsen van de werking van processen
 • Rapportage bevindingen en verbetertraject

Bijzondere onderzoeken

 • Onderzoek naar de volledigheid opbrengsten en proces rondom begraafrechten.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van aansluitingen vanuit een verhuurpakket naar het financiële pakket (gericht op juistheid, tijdigheid en volledigheid)
 • Onderzoek en evaluatie naar de uitbesteding van diensten door een woningcorporatie.

Administratieve ondersteuning

 • Beoordeling investeringsprojecten
 • Interne controle-trajecten
 • Subsidiecontroles
 • Opschonen administraties
 • Vervaardigen jaarrekeningen en toelichtingen
 • Assisteren tijdens begrotingsproces
 • Vervaardigen managementrapportages en continu optimaliseren ervan
 • Verantwoordingsdocumenten richtlijn-proof maken
 • Jaarrekeningmappen vervaardigen ten behoeve van de accountant

Contact


Tel:
06-23921463

E-mail:
info@muiserconsultancy.nl

Adres:
it Gerslān 1
8621 DW HEEG